1. Úvod

Než začnete využívat služeb Coding Bootcamp Praha, přečtěte si pozorně tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky"). Vydavatelem těchto Podmínek je společnost Data4You z.s. IČ 02858703 a Data4You Digital s.r.o. IČ 06222447 ("Data4You").

Podmínky určují vztah mezi Data4You a účastníky, kteří mají zájem o účast na vzdělávacích programech a akcích pořádaných Data4You . Podmínky jsou pro obě strany závazné od okamžiku, kdy účastník podal přihlášku k účasti na některém z programů či akci pořádaných Data4You..

Podmínky představují nedílnou součást smluvního vztahu mezi vybranými účastníky vzdělávacích programů Data4You.

2. Základní ustanovení

Data4You je soukromá organizace zaměřená na poskytování digitálních dovedností zájemcům prostřednictvím vlastních aktivit, jako je Coding Bootcamp Praha (dále jen "Organizátor").

"Coding Bootcamp Praha" ("Bootcamp") je obchodní značka používaná Organizátorem pro portfolio vzdělávacích programů, které Organizátor zprostředkovává. Popis kurzů, cíle, časové rozvržení, podmínky a případné poplatky za kurzy jsou zveřejněny v popisu kurzů na www.codingbootcamp.cz.

"Účastník" je účastník Bootcampu, který před zahájením Bootcampu dosáhl věku 18 let, byl vybrán Organizátorem a zaregistrován u Organizátora k účasti na Bootcampu nebo jakékoliv akci.

"Kurz" je online nebo osobní vzdělávací program, který Bootcamp poskytuje. Bootcamp poskytuje následující Kurzy:

 • Web Development Bootcamp
 • Data Science Bootcamp
 • Další online nebo osobní kurzy či akce

"Webová stránka" znamená webovou stránku umístěnou na adrese www.codingbootcamp.cz. nebo jakoukoli online službu či platformu, která se používá v souvislosti s poskytováním služeb poskytovaných organizátorem. Webové stránky umožňují Účastníkům kurzů prohlížet si online informace o kurzech, školeních, workshopech, výukových materiálech a dalších vzdělávacích programech a akcích nabízených Organizátorem.

3. Proces registrace a povinnosti obou stran

Účastník se může přihlásit prostřednictvím webového formuláře na Webových stránkách. Odesláním formuláře Účastník souhlasí s Podmínkami. Proces přihlašování se liší v závislosti na specifikách příslušného kurzu.

Výběr Účastníků provádí výhradně Organizátor. Nabídka Bootcampu je platná do vyčerpání kapacity konkrétního Kurzu. V případě naplnění kapacity je vybraným účastníkům nabídnuto místo v některém z nadcházejících Kurzů.

Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje, že má přístup k osobnímu počítači, který může využívat v době výuky Kurzu.

Organizátor je povinen zajistit výuku a dovednosti v rozsahu uvedeném na webových stránkách v termínu stanoveném v registračním formuláři. Organizátor je povinen zajistit, aby Kurz vedl zkušený instruktor.

Účastník je povinen dodržovat všechna ustanovení Podmínek, včetně zaplacení poplatku; nenarušovat průběh Kurzu a neohrožovat majetek a zdraví ostatních účastníků nebo instruktorů. Účastník je povinen řídit se pokyny pracovníků Bootcampu.

4. Poplatky

Poplatky za kurz jsou uvedeny v popisu každého konkrétního kurzu na webových stránkách.

Čísla bankovních účtů Organizátora: Pro platby v CZK jsou k dispozici čísla IBAN CZ5701000001154716260287, pro platby v EUR CZ1701000001154890400257, BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX. Referenční číslo platby a další údaje související s platbou jsou uvedeny v platebních pokynech zaslaných účastníkovi.

Poplatek zahrnuje výuku, studijní materiály a v případě splnění podmínek také poskytnutí certifikátu.

5. Zásady vracení poplatků

Pravidla pro vrácení zaplacených poplatků za kurzy poskytované Bootcampem jsou následující:

 • Účastník zruší svou účast do 45 dnů před zahájením příslušného Kurzu - účastník je povinen uhradit 40 % z celkového poplatku.
 • Účastník zruší svou účast v období od 44 dnů do začátku příslušného Kurzu - účastník je povinen uhradit 80 % celkového poplatku.
 • Účastník zruší svou účast po zahájení Kurzu - Účastník je povinen uhradit celý poplatek.

V případě, že se Účastník rozhodne Kurzu nezúčastnit, nemá na vrácení poplatku právní nárok. V případě vážných zdravotních problémů ověřených lékařskou zprávou (v českém nebo anglickém jazyce), které Účastníkovi znemožňují účast na konkrétním Kurzu a které se objeví v období od 44 dnů před konáním příslušného Kurzu do ukončení 40 % běhu příslušného, má Účastník právo zúčastnit se náhradního Kurzu vybraného po vzájemné dohodě, pokud bude opět uhrazen rezervační poplatek ve výši 40 %. Tyto okolnosti musí být neprodleně písemně oznámeny Organizátorovi.

Organizátor si vyhrazuje právo ukončit účast účastníka na kurzu bez náhrady v případě, že účastník výrazně narušuje průběh kurzu nebo ohrožuje fyzickou i psychickou pohodu ostatních účastníků nebo členů personálu Bootcampu. Takové narušování zahrnuje mimo jiné případy, kdy Účastník výslovně vyhrožuje fyzickou újmou nebo se dopouští slovních urážek (včetně urážlivých výrazů nebo nadávek) na adresu svých spolužáků nebo kteréhokoli člena personálu nebo způsobuje škody na majetku, včetně majetku ostatních Účastníků nebo zařízení Bootcampu. Za těchto okolností si Organizátor vyhrazuje právo vyloučit provinivšího se Účastníka z Kurzu bez jakékoliv náhrady.

6. Způsobilost pro garanci nalezení práce (Web Development Bootcamp)

Po absolvování kurzu "Fullstack Web Development Bootcamp" (kurz webového vývoje na frontend i backend) vám Organizátor garantuje, že po jeho ukončení získáte do 180 dnů placenou práci v oboru jako zaměstnanec, stážista nebo nezávislý dodavatel. Garance se vztahuje na pracovní místa nacházející se v České republice. Účastník se může o garanci přihlásit (zasláním příslušného formuláře) během prvního týdne kurzu.

Účastník má nárok na záruku, pokud:

 • Obdrží certifikát o absolvování (“Certificate of Completion”). To znamená, že úspěšně odevzdají všechny průběžné testy a portfolio projektů. Celkový výsledek musí být alespoň 75 %.
 • Osobně se zúčastní alespoň 95 % Kurzu.
 • Jsou způsobilí pracovat v České republice a je ochoten pracovat v České republice osobně.
 • Je ochoten přijmout práci v oboru podle doporučení našich kariérních služeb.
 • Je ochoten přijmout práci v oboru, pokud jim bude nabídnuta. Pokud Účastník nabídku práce odmítne, ztrácí nárok na záruku.
 • Má stoprocentní osobní účast na schůzkách podpory při hledání zaměstnání a bez prodlení reaguje na pokyny kariérního poradce.
 • Po skončení Bootcampu je k dispozici na minimálně 2 osobní pohovory týdně.
 • Každý týden odpoví nejméně 5 nabídek zaměstnání a týden co týden předkládají týmu kariérové podpory záznamy o hledání zaměstnání. Student musí také ukládat veškerou korespondenci související s hledáním zaměstnání a na vyžádání musí být schopen poskytnout podrobnosti týkající se pozic, na které se hlásil, včetně zaměstnavatele, pozice, data podání a korespondence.
 • Musí v požadovaném termínu zaslat vypracované projekty vyžadované zaměstnavatelem při přijímacím procesu.
 • Mít minimálně 5 nových updatů na GitHubu týdně.

Zaručujeme, že když budou tyto podmínky zcela splněny a studentovi nebude nabídnuta práce, vrátíme mu v plné výši školné, které za program zaplatil.

7. Čas a místo konání bootcampu, organizační změny

Čas a místo konání jednotlivých Kurzů jsou uvedeny v popisu Kurzu na webových stránkách a také v přihlašovacím formuláři. Organizátor si vyhrazuje právo provést změny v rozvrhu, místě a čase konání a v personálním obsazení instruktorů, pokud jsou tyto změny nezbytné pro zdárný průběh Kurzu. Organizátor je oprávněn zrušit kurz ze závažných důvodů (vyšší moc, včetně výpadku elektřiny, náhlého onemocnění instruktora apod.). V takovém případě je Účastníkovi na základě vzájemné dohody nabídnut náhradní Kurz. Pokud k dohodě nedojde, je Účastníkovi vrácen již zaplacený poplatek v plné výši. Ze závažných důvodů může pořadatel zrušit Kurz i v době jeho trvání. V takovém případě je účastníkovi vrácena alikvotní část již zaplaceného poplatku v závislosti na počtu lekcí, které se neuskutečnily.

8. Účet studenta a komunikace

Účastníci získají po dobu trvání Kurzu přístup do online platformy (dále jen "Platforma"). Platforma slouží ke komunikaci s ostatními studenty a zaměstnanci Bootcampu. Prostřednictvím této Platformy se odevzdávají skupinové a individuální projekty. Účastník je odpovědný za veškeré komentáře nebo materiály, které na Platformě zveřejní. Organizátor je oprávněn smazat komentáře porušující dobré mravy, spamující nebo poškozující Organizátora.

9. Vlastnictví a používání obsahu bootcampu

Materiály Bootcampu zahrnují design, texty, grafiku, obrázky, informace, loga, ikony, kód, osnovy a další materiály (dále jen "materiály"). Tyto Materiály představují know-how ve vlastnictví Organizátora a podléhají ochraně podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů ("zák. č. 121/2000 Sb, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů"). Pořadatel umožňuje účastníkům během Bootcampu používat materiály výhradně k osobnímu studiu. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno. Žádné Materiály nelze kopírovat, nahrávat, vkládat, stahovat, přeposílat ani jinak šířit bez předchozího písemného souhlasu Organizátora.

10. Další vlastnictví

Účastník odpovídá za použití všech odkazů a materiálů - zejména obrazových a grafických materiálů. Mnohé z těchto materiálů jsou chráněny autorskými právy, s nimiž se účastníci musí seznámit. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníků.

11. Certifikát

Každý Účastník našich intenzivních programů (Web Development Bootcamp a Data Science Bootcamp), který úspěšně absolvoval všechny postupové testy, odevzdal všechny projekty z portfolia a absolvoval alespoň 90 % Kurzu, má nárok na obdržení osvědčení o absolvování. Minimální kritéria pro úspěšné odevzdání jsou jasně definována v každém zadání. Certifikát bude elektronicky zaslán nejpozději 15 pracovních dnů po skončení Kurzu.

12. Zmeškané lekce

Organizátor neposkytuje žádnou finanční ani jinou náhradu za lekce, kterých se účastník nezúčastnil.

13. Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů účastníků je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 101/2000 Sb."). 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů") a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly uchovávány a zpracovávány pořadatelem pro účely plnění smluvních závazků a pro marketingové účely. Účastník může kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 Nařízení. Účastník souhlasí s tím, aby Organizátor uchovával jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účast na Kurzu a pro usnadnění této účasti, včetně čísla občanského průkazu/ pasu, jména, příjmení, poštovní a elektronické adresy. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje shromažďoval a zpracovával Organizátor nebo jím pověřená třetí osoba. Účastník má dále právo získat od organizátora jako správce potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo k těmto údajům získat přístup. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Po uplynutí účelu budou osobní údaje vymazány.

Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu neurčitou.

Organizátor nebo jím pověřená třetí osoba nemůže dále zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely, pokud s tím účastník písemně vyjádří nesouhlas.

14. Změny podmínek

Podmínky jsou platné od 3. února 2016 s poslední aktualizací 3. března 2023.

15. Řešení sporů

Veškeré spory případně vzniklé ze smluvního vztahu mezi Účastníkem a Organizátorem, jehož předmětem je účast Účastníka na Bootcampu, se řídí českým právem a budou řešeny soudy na základě zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ("zák. č. 89/2012 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů").